Związek Niewidomych

W roku 1956 wyłoniła się myśl utworzenia przy Związku stałej komórki badawczo-eksperymentalnej, której celem byłoby przeprowadzenie badań naukowych i uzasadnień teoretycznych dla osiągnięcia pełnej i wszechstronnej rehabilitacji niewidomych i świeżo ociemniałych. Powstaje więc tzw. Centralny Ośrodek Tyflologilczny, który wciąga do współpracy około 30 specjalistów różnych dyscyplin naukowych, takich jak socjologów, pedagogów, lekarzy i psychologów. Ci ostatni na terenie województwa warszawskiego, łódzkiego, krakowskiego, poznańskiego i szczecińskiego przeprowadzają wywiady z niewidomymi, .sporządzają życiorysy osób o różnym poziomie wykształcenia i sytuacji środowiskowej; liczba zebranych życiorysów dochodzi do tysiąca. W ciągu 3 lat, w związku z poradnictwem zawodowym, prowadzone były za pomocą odpowiednio dobieranych testów badania psychologiczne młodzieży i dorosłych niewidomych, celem wykazania ich ilorazu inteligencji. Z inicjatywy Związku została przeprowadzona ankietyzacja, przez poszczególne Prezydia Rad Narodowych, a otrzymane dane statystyczne opracował przy współudziale GUS S. Łopatto w broszurze pt. Niewidomi w Polsce.
W okresie swojej działalności COT wydaje 9 zeszytów o tematyce tyflologiczno-informacyjnej: Sprawa niewidomych (zeszyt VII i VIII obejmuje Historię niewidomych w zarysie, w opracowaniu F. Gródeckiej). Szereg prac związanych z zagadnieniami tyflologicznymi różnych autorów znajduje się w maszynopisie w Bibliotece Związkowej. Celem pogłębienia prowadzonych badań COT nawiązuje przede wszystkim kontakt z Komisją Kompensacji Narządów Zmysłów PAN, która częściowo dotowała prowadzone prace również z dziedziny tyflotechniki, umożliwiającej adaptacje przyrządów pozwalających niewidomym opanowanie nowych zawodów w elektrotechnice. Np. między innymi na terenie Związku był zorganizowany kurs radiotechniczny dla zainteresowanej tą dziedziną młodzieży. Stopniowo wzbogaca się biblioteka typologiczna obcojęzyczna, a niektóre z poważniejszych pozycji, jak też i broszury traktujące o rehabilitacji, tłumaczone są na język polski.
W ostatnim okresie COT zmienił charakter swojej działalności przekształcając się w znacznym stopniu z placówki naukowo-badawczej na usługowo-rehabilitacyjną. Należy jeszcze nadmienić, że PZN współpracuje z Ośrodkiem Badań Naukowych Związku Spółdzielni Inwalidzkich, Towarzystwem Psychologicznym, Towarzystwem Walki z Kalectwem oraz Towarzystwem Okulistycznym, biorąc czynny udział w akcji profilaktycznej zwalczania ślepoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *