Zsr sroda wlkp

Podejmowane studia dotyczyły działalności oświatowej (jak np. M. Szulkina Strajk szkolny, Wrocław 1959), nie omawiały jednak rozwoju nauk pedagogicznych. Nie lepiej przedstawiały się badania nad pedagogiką polską .okresu międzywojennego. W dobie I Kongresu Nauki Polskiej, gdy ważnym zadaniem było dokonanie ideologicznego i metodologicznego przełomu w naukowych badaniach, zwłaszcza w naukach społecznych, podejmowano próby krytycznej oceny pedagogiki międzywojennego okresu, która bezpośrednio ciążyła na pedagogice rozwijającej się w Polsce Ludowej. Próby te doprowadziły do przypomnienia i silniejszego zaakcentowania pedagogów, którzy w okresie międzywojennym należeli do lewicy, W. Spasowskiego, S. Rudniańskiego, I. Kosmowskiej, S. Sempołowskiej, jak również do wydania ich pism, opatrzonych wstępami i komentarzami, ale tylko pedagogika Spasowskiego stała się przedmiotem badań bardziej systematycznych, jak o tym świadczą liczne studia, a ostatnio i książki; w r. 1961 ogłosiła K. Chylińska obszerną monografię pt. Władysław Spasowski. Bogaty tom pt. Wspomnienia o W. Spasowskim wydano też w r. 1961, pod redakcją M. Szulkina. Ostatnio ukazała się książka W. Wojtyńskiego pt. Myśl pedagogiczna Władysława Spasowskiego na tle analizy pism i działalności, 1962. Natomiast nie doprowadzono do naukowo poprawnej analizy pozostałych nurtów pedagogicznej myśli międzywojennej. Jedyne syntetyczne ujęcie, jakie dawał artykuł Z. My- słakowskiego i I. Szaniawskiego pt. Pedagogika i oświata w Polsce w latach 1918—1939 („Nowa Szkoła”, 1950, nr 5), było niesprawiedliwe w ocenach nieuzasadnionych i niezrównoważonych. Właśnie dlatego próba ta nie stała się punktem wyjścia ani do dalszych dyskusji, ani do dalszych badań naukowych nad tym ważnym okresem. Dopiero ostatnio zapowiada się być może wzrost naukowego zainteresowania tym okresem; jak dotychczas dzieje się to z punktu widzenia problematyki szkoły świeckiej. Z inicjatywy TSŚ wydano w r. 1960 książkę pt. Polska lewica społeczna wobec oświaty w latach 1919—1939; jest to bogaty zbiór przedruków, przygotowanych przez B. Ługowskiego i#E Rudzińskiego. Wybór obejmuje duży zakres problematyki organizacyj no-oświatowej i politycznej, ale zagadnienia teorii wymagają jeszcze opracowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *