ZAKRES RÓŻNYCH DZIEDZIN SZTUKI (POGRANICZE PEDAGOGIKI I METODYKI)

Bezpośrednio metodyczny charakter ma bogata książka Janiny Lewickiej i Stanisławą Czajkowskiego pt. Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych, Warszawa 1963, (omawiana przez 1. Wojnar w „Nowej Szkole”, 19-64, nr 1. A. Trojanowska w „Życiu Szkoły”, 1965, nr 3), pomyślana jako praktyczny przewodnik dla nauczyciela. Jest owocem doświadczeń pedagogicznych, obserwacji i badań. Rolę wychowania estetycznego pojmują autorzy w sposób bardzo szeroki zarówno z uwagi na konieczność kształcenia estetycznej wrażliwości wyrażającej się w odczuwaniu i rozumieniu dzieł sztuki oraz w różnych typach indywidualnej ekspresji artystycznej, jak i z uwagi na szeroką funkcję sztuki w pogłębianiu procesów poznawczych, w organizowaniu przeżyć moralnych. Zajęcia plastyczne stają się więc funkcją ogólnej koncepcji wychowawczej. Książka jest bezpośrednim potwierdzeniem nowoczesnej koncepcji wychowania przez sztukę w jego praktycznym urzeczywistnieniu. Autorzy kontynuują swoje badania i obserwacje w stosunku do dzieci starszych i przygotowują dalsze publikacje metodyczne. W r. 1964 ukazała się cenna praca znanego pedagoga Stanisława Sheybalda pt. Kompozycja plastyczna, w której ukazane zostały podstawowe zagadnienia wychowawczej roli sztuki, zwłaszcza różnych dziedzin sztuki wizualnej (omawia ją A. Trojanowska w „Życiu Szkoły”, 1965, nr 5). Bardziej specjalistycznym zagadnieniem, Nauczania rysunku perspektywicznego, zajmuje się Edward Kurzyński, PZWS, Warszawa 1960, 3 wydanie w r. 1963, a ogólnym nauczaniem rysunku, w ujęciu bardziej tradycyjnym Nina Bobieńska Uczymy się rysować, cz. I, Warszawa 1958, PZWS, cz. I i II w 1962 (wznowienie podręcznika). Swoistą próbą przekazania wiedzy o podstawach twórczości rysunkowej i malarskiej jest książka Stanisława Szczepańskiego Rysunek i malarstwo, wskazania dla artystów amatorów, Warszawa 1957, Arkady. Autor, artysta-malarz i zasłużony pedagog, uczy artystycznego spojrzenia na świat i zasad kompozycji obrazu. Z zakresu wychowania plastycznego trzeba wspomnieć jeszcze działalność Komitetu Redakcyjnego „Plastyki w Szkole”, wkładki do czasopisma „Wychowanie Techniczne w Szkole”, wydawanego przez PZWS. Na łaniach pisma ukazują się informacje o szczególnie cennych doświadczeniach nauczycieli wychowania plastycznego w skali ogólnopolskiej, wzbogacając w ten sposób dokumentację do refleksji teoretycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *