Zakład Pedagogiki Leczniczej

Obecni pracownicy są jednocześnie pracownikami Instytutu, prace badawczo-naukowe (a na tym tle dydaktyczne, a więc przygotowujące nowe kadry pracowników naukowych) idą w kierunku poznawania swoistości psychiki głuchych, niewidomych i oligofreników i szukania dróg rewalidacyjnych, w kierunku wykrywania organiczno-funkcjonalnych przyczyn niedostosowania społecznego oraz wypracowywania problematyki warunków psychicznych (kształtowanych przez zmienione wskutek choroby warunki środowiska wewnętrznego i zewnętrznego dziecka chorego), jak również wypracowania form terapii wychowawczej opartej na znajomości tych warunków. Tematyka ta jest przedmiotem zarówno osobistych prac pracowników. Zakładu, co stwarza podstawy analizy tych zagadnień na seminariach ze studentami, jak również jest tematem prac magisterskich i doktorskich. Przez pracowników tego Zakładu są prowadzone nadto (wymieniamy tu tylko prace zasadnicze o charakterze kierunkowym, wokół których ogniskują się prace o charakterze bardziej szczegółowym) następujące prace: wspólnie z Instytutem i Komisją Kompensacji Zmysłów PAN (która subsydiuje te badania) zbiorowe prace terenowe pod kierownictwem M. Grzegorzewskiej. W obecnym stadium tej szeroko pomyślanej pracy (patrz prace Instytutu) jest zorganizowane gromadzenie materiału do opracowania porównawczej analizy kompensacji u niewidomych; prace Janiny Doroszewskiej dotyczące zjawisk obciążania wysiłkiem ośrodkowego układu nerwowego; prace dotyczące frustracji i defrustracji u upośledzonych i uszkodzonych wszelkiego typu (praca zbiorowa). Prace nad różnymi formami braku adaptacji uzależnionymi od swoistych odchyleń od normy osobników będących pod opieką pedagogiki specjalnej. Wszystkie 3 ostatnie kierunki prac łączą się w całość, która jest pomyślana jako monografia opracowująca problem adaptacji osobniczej i społecznej w pedagogice specjalnej. Praca nad frustracją jest pracą zbiorową, w której biorą udział pracownicy Zakładu i Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Również w tymże zespole zbiorowo opracowywane jest zagadnienie terapii wychowawczej chorych dzieci przedszkolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *