Z nurtem działalności aktywnie wiąże się odpowiadający mu nurt przeżyciowo-poznawczy

Wychowanie estetyczne staje się bowiem równocześnie kształtowaniem umiejętności artystycznych, własnej ekspresji, szczególnie bogatej w dziedzinie wypowiedzi plastycznej, i kształtowaniem estetycznej wrażliwości, wynikającej z właściwego poznawania dzieł należących do różnych dziedzin sztuki. Popularyzacja sztuki w naszym społeczeństwie wzbogaca się wciąż o nowe cenne formy i publikacje. Takie pozycje wydawnicze, jak na przykład J. Białostockiego Sztuka cenniejsza niż złoto (Warszawa PWN), T. Kudlińskiego Maska i oblicze teatru (Warszawa 1963, NK),
Osęki Spojrzenie na sztukę (Warszawa 1963, WP), są książkami popularnonaukowymi, których tematem jest sztuka; można je określić mianem monografii artystycznych pisanych z przeznaczeniem wychowawczym. Nie mówią nic bezpośrednio o sprawach estetycznego wychowania, ale takie właśnie wychowanie w konkretnej formie realizują. Po tego rodzaju książki chętnie i z zainteresowaniem sięga odbiorca sztuki, szuka w nich wiadomości o sztuce i metody jej przeżywania, szuka pomocy we własnym indywidualnym samowychowaniu estetycznym.
I ta jednak grupa publikacji oraz zasygnalizowanych przez nie problemów zdaje się nie obejmować wszystkich podjętych badań. Wiele z nich znalazło swoje opracowania w formie tylko przyczynkowej, zalążkowej, a przecież brak uogólnień publikowanych nie może oznaczać braku poszukiwań badawczych. Szeroki i głęboki nurt nowatorskiej działalności naszego szkolnictwa artystycznego, zwłaszcza średnich szkół z równoległym programem kształcenia ogólnego i kształcenia artystycznego, potwierdza możliwości nie tylko sprawnego przygotowania ogólnie wykształconych fachowców w różnych dziedzinach sztuki, lecz także wskazuje nowe drogi realizacji nowoczesnego kształcenia zogniskowanego wokół przedmiotów artystycznych. Licea sztuk plastycznych są przykładem szkół ogólnokształcących, których podstawę stanowi sztuka w szerokim rozumieniu (zwłaszcza plastyka, lecz również muzyka, film, teatr). Budzą one coraz szersze zainteresowanie pedagogów i sygnalizują nowy nurt praktycznych poszukiwań wiodących ku nowej teorii czy też raczej równoległych z budowaną na przesłankach intelektualnych nową teorią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *