ROZWÓJ BADAŃ W LATACH 1955—1964

Zbliżanie się w analizie badań dydaktycznych do współczesności napotyka na poważną trudność. Synteza działalności naukowej wymaga czasu, pozwalającego na retrospektywne spojrzenie i ogarnięcie opracowań cząstkowych. Brak tego rodzaju spojrzenia spowodowany jest właśnie ujmowaniem na gorąco faktów niepostrzeżenie niemal przechodzących w żywą aktualność, w której współcześnie uczestniczymy. Stąd też wszystko to, o czym będzie tu mowa, stanowi próbę nieledwie wstępnej oceny osiągnięć w zakresie bardziej typowych i aktualnych badań. Dzięki staraniom B. Suchodolskiego w roku 1958 zostaje powołany do życia w Uniwersytecie Warszawskim Instytut Nauk Pedagogicznych. Do zadań tego ośrodka naukowego należy podejmowanie i prowadzenie badań w zakresie pedagogiki. Są to dwojakiego rodzaju badania: a) jedne organizowane przez poszczególne katedry w dziedzinach należących do zakresu ich działania, b) inne badania kompleksowe dotyczące węzłowych zagadnień nauk pedagogicznych, wymagające współpracy wielu różnych specjalistów. Instytut Nauk Pedagogicznych posiada też własny organ wydawniczy: „Kwartalnik Pedagogiczny”. Szeroki zakres badań naukowych nad problematyką dydaktyczną’ prowadzi Instytut Pedagogiki, podległy Ministerstwu Oświaty, zwłaszcza od czasu, kiedy dokonano w tej instytucji przejścia od zajmowania się w latach poprzednich przygotowaniem programów, organizacją prac programowych i ocen pomocy naukowych na tory pracy badawczo-naukowej. Pewne badania z zakresu dydaktyki szkoły wyższej podjęła również powołana do życia zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego Pracownia Badań nad Szkolnictwem Wyższym, do której zadań należy prowadzenie prac naukowo-badawczych i dokonywanie analiz naukowych z zakresu problemów społeczno-pedagogicznych w szkołach wyższych. Ukazują się też biuletyny informacyjne o badaniach tej Pracowni, zawierające streszczenia wszystkich wykonanych prac. W dziedzinie nas interesującej przeprowadzono m. in. badania nad wartością praktyczną świadectwa maturalnego oraz nad egzaminami na wyższe uczelnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *