Potrzeba twórczego rozwinięcia koncepcji wychowania kolektywnego

Nie wyklucza bynajmniej konieczności opracowywania także indywidualnych metod oddziaływania na jednostkę w procesie wychowania moralnego. Pogląd o zbędności indywidualnego podejścia wychowawczego należałoby uznać za równie błędny, co szkodliwy. Nie wynika on bynajmniej z marksowskiej koncepcji wychowania przez społeczną aktywność jednostki- Koncepcja ta skłania jedynie do odrzucenia form indywidualnego oddziaływania oderwanych od realnych; sytuacji społecznych, w których znajduje się wychowanek. Natomiast nie można zakwestionować wielkiego, istotnego znaczenia indywidualnego wpływu wychowawcy na wychowanka, jeśli zachodzi on w toku społecznej działalności i w ścisłym związku z nią. Nie ulega więc wątpliwości, że pełny rozwój teorii wychowania moralnego wymaga zarówno rozbudowania metodyki pracy z zespołem, jak i opracowania metod indywidualnego oddziaływania w procesie wychowania moralnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *