Nie sposób wymienić na tym miejscu wszystkich osiągnięć dwudziestek lecia, trudno też kusić się o ich hierarchizację i obiektywną selekcję

Niełatwo też zastosować zadowalający wszystkich klucz podziału tych prac, tym bardziej że przedstawiają one zwykłą mozaikę typów: od prac koncepcyjnych, warsztatowych i metodologicznych poprzez eksperymentalne, monograficzne, przyczynkowe aż,do poglądowych i popularyzatorskich. Jedną z możliwości stojącą przed kronikarzem jest zanotowanie kilku nazwisk i prac w formalnie przyjętym układzie dyscyplin. W zakresie badań pedagogicznych wyróżniają się prace Wandy Wyrobkowej-Pawłowskiej nad wychowawczą funkcją ćwiczeń ruchowych i wczasów turystycznych, których wyniki wypierają dawne slogany i domniemania o wpływie poszczególnych form wf na osobowość; próby Jana Konopnickiego zdążające do zobiektywizowania pomiaru zmian zachodzących w zachowaniu się wychowanków pod wpływem zorganizowanego procesu wf; cykl prac poświęconych strukturze osobowościowego wzoru studenta i nauczyciela wf z uwzględnieniem metod kształcenia (Krajewski, Żukowska, Skarżewska, Grochalowa, Laurentowski); badania nad wychowawczą funkcją klubu sportowego (Stawiarski, Petek). W zakresie badań historycznych wyróżniają się prace Henryki Młodzianowskiej i Henryka Laskiewicza nad kulturą fizyczną w Polsce okresu międzywojennego oraz nad dziejami sportu proletariackiego; prace Ryszarda Wroczyńskiego nad historyczną zmiennością funkcji wf w szkole; badania źródłowe Kajetana Hądzelka i Aleksandra Orchow- skiego nad rozwojem form kształcenia wychowawców fizycznych; badania’ Wandy Ferens nad pierwszymi stowarzyszeniami sportowymi w Warszawie; liczne badania nad wychowaniem fizycznym w Polsce wieku XVIII i XIX (Konopnicki, Weinert, Grotówna, Mońka-Stanikowa, Toporowicz, Oszastowa, Haliczowa i wielu innych); badania nad historycznymi związkami pomiędzy wf i higieną (Ferens, Demel, Weinert), wreszcie monografie czołowych dla wf postaci: Jordana (Smarzyński), Bierkowskiego (Fidziński, Bugajski), Durskiego (Barański), Marii Weryho (Moliere). Dużym wydarzeniem była sesja naukowa INKF (1955) poświęcona 150 rocznicy ukazania się rozprawy Jędrzeja Śniadeckiego. O fizycznym wychowaniu dzieci, która w tym czasie zyskała nową reedycję w opracowaniu W. Okonia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *