Cele broszur dydaktycznych

Niebawem ukazuje się zapoczątkowana przez W. Szczerbę seria broszur traktujących o politechnizacji w szkole na tle problematyki planu 6-letniego (R. Polny, J. Bartecki, C. Fotyma, K. Lech i inni). Celem tych broszur jest popularyzacja zagadnienia oraz pomoc nauczycielom w jego realizacji w praktyce. Ale, jak się okazało, teoria kształcenia politechnicznego nie spełniła tej roli, jakiej się po niej spodziewano. Brak fachowego przygotowania nauczycieli, a przede wszystkim przełożenie tej teorii na język praktyki szkolnej, natrafiało na olbrzymie trudności. Nie podjęto też na większą skalę akcji- wypróbowania w praktyce zawartych w tych publikacjach wskazań. Błędnie rozumiano i interpretowano istotę politechnizacji, odnosząc ją nawet do nauczania przedmiotów humanistycznych. W latach 1952—1954 Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Pedagogiki podejmują systematyczne naukowe badania tego problemu. W Uniwersytecie Warszawskim kieruje nimi I. Szaniawski, a w Instytucie Pedagogiki prowadzi swoje badania K. Lech. Badania tego ostatniego obejmują nauczanie fizyki w klasach VI—X oraz pracy ręcznej w klasach I—VII. Zadaniem tych badań było „wykazanie, jakie mogą być sposoby i jakie wyniki organizowania działalności poznawczej uczniów przy stosowaniu jedności teorii i praktyki w nauczaniu”, a przedmiotem badań „działalność poznawcza uczniów w różnych warunkach nauczania: struktura i funkcja tej działalności, rola myślenia, wzajemne zależności między przebiegiem działalności poznawczej a jej wynikami”. Wyniki badań K. Lecha przyczyniły się niewątpliwie do szerszego i nieco zmodyfikowanego spojrzenia na kształcenie politechniczne, sprowadzając je na jedną z najważniejszych dróg realizacji programu nauczania przez łączenie teorii z praktyką. Kompletne opracowanie wyników prowadzonych badań ukazało się jednak dopiero w roku 1960 w publikacji pt. Rozwijanie myślenia uczniów przez łączenie teorii z praktyką. Równolegle z przedstawionymi wyżej badaniami trwa dyskusja nad treścią nauczania, nad planem, programami nauczania i podręcznikami szkolnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *