Bilans rozwoju dydaktyki za pierwszy okres nie był pozytywny

Do rzadkości należą rozprawy i artykuły ujmujące problematykę dydaktyczną z pozycji marksistowskich. Zdecydowana większość publikacji bazuje na pedagogice okresu międzywojennego. Dopiero pod koniec tego okresu, w roku 1948, z inicjatywy i pod kierunkiem S. Szumana Zakład Psychologii Pedagogicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podejmuje badania „psychodydaktyczne” nad procesem nauczania metodą obserwacji lekcji. W roku tym sporządzono 9 stenogramów lekcji. W tymże roku na wiosnę Biuro Badań i Statystyki Ministerstwa Oświaty przeprowadza metodą egzaminu pisemnego i ustnego pierwsze u nas badania wyników nauczania, które objęły w sumie 560 szkół, w tym 160 szkół podstawowych i średnich szkół ogólnokształcących (klasy V, VII, IX i XI), 80 liceów pedagogicznych i 160 szkół zawodowych. Badano wiadomości uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, historii, geografii i nauki o Polsce i świecie współczesnym. Ze skromnym dorobkiem dydaktyka polska weszła w drugi okres swego rozwoju, który wiąże się z historycznym faktem zjednoczenia polskiego ruchu robotniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *