Tag Archives: woziłam arabskie księżniczki

Woziłam arabskie księżniczki

Prowadził je zwłaszcza R. Wroczyński, który w książce pt. Programy oświatowe pozytywizmu w Polsce na tle społecznym i gospodarczym (Łódź 1949) przedstawił wczesny okres pozytywizmu, a w wydanej w sześć lat później książce pt. Myśl pedagogiczna i programy oświatowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku (Warszawa 1955) doprowadził teń obraz do początków ruchu rewolucyjnego 1905 r. W pracach tych, pisanych z nowych pozycji metodologicznych, autor zwrócił uwagę nie tylko na organizacyjną działalność oświatową ludzi tego okresu, ale również i na teoretyczne założenia ich prac. Jego zasługą jest określenie pozycji S. Karpowicza zasługującego na osobną monografię  w pedagogice polskiej, jak również przedstawienie polemik pedagogicznych w związku z narastaniem kapitalizmu, a równocześnie i z narastaniem sił rewolucyjnych. Pozornemu reformizmowi pedagogiki liberalnej burżuazji przeciwstawione zostały trafnie pedagogiczne koncepcje wyrastające z dążeń warstw robotniczych i chłopskich. Kontynuacją studiów R. Wroczyńskiego nad tym okresem stała się książka Z. Kmiecika pt. Postępowa myśl oświatowa w Królestwie Polskim w latach 1905—1914. Jest to obszerny wybór przeważnie zapomnianych materiałów ze wstępem i komentarzem. Także i naukowy aspekt pedagogiki tego okresu stał się przedmiotem studiów. Z tego zakresu wymienić trzeba obszerną rozprawę R. Wroczyńskiego będącą wstępem do Pedagogiki pozytywizmu warszawskiego (Wrocław 1958). Rozprawa ta, należąca całkowicie do dziejów nauk pedagogicznych, przedstawia „rozwój nauk pedagogicznych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku i jego źródła” oraz charakteryzuje głównych przedstawicieli pedagogiki pozytywizmu w Królestwie Polskim. Tenże autor wydał w „Bibliotece Klasyków Pedagogiki” H. Spencera O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym (1960), poprzedzając tekst rozprawą, w której zanalizował założenia ewolucjonizmu i utylitaryzmu spencerowskiej pedagogiki oraz ukazał kierunki krytyki, z jaką pedagogiczny system Spencera spotkał się w Polsce.