Tag Archives: paulina drewicz wikipedia

Paulina drewicz wikipedia

Nie znalazło się miejsce na głębsze rozważenie tej problematyki; ograniczono się do lapidarnego i sloganowego postulatu, iż należy zmierzać „w kierunku opracowania naszych postępowych tradycji wychowawczych, wydobycia oryginalnego dorobku naszej myśli pedagogicznej. Wyniki tych badań przyczyniłyby się niewątpliwie do zwalczenia kosmopolityzmu ciążącego na naszej pedagogice i psychologii i do umocnienia zwartości naszego narodu”. To sformułowanie świadczy, iż autorzy referatu nie zdawali sobie zupełnie sprawy z natury tej problematyki, jaką nasuwa rozwój nauk pedagogicznych i konieczność krytycznej weryfikacji historycznej myśli pedagogicznej. Z tego też względu przygotowania do Kongresu Nauki Polskiej nie zaważyły na procesie badań nad dziejami myśli pedagogicznej, nie wprowadziły potrzebnych elementów nowatorstwa w tym zakresie. Rodziło się ono jednak powoli i precyzowało w toku różnych prac historycznych, podejmowanych coraz częściej. Pozytywną rolę w tym pierwszym etapie odegrały artykuły M. Szulkina, informujące o działaczach oświatowych polskiej lewicy na schyłku wieku XIX i w okresie międzywojennym oraz podejmujące próbę przewartościowania tradycyjnego obrazu polskiej pedagogiki, jak np. w rozprawce pt. Postępowe tradycje w pedagogice polskiej.