Agnieszka kilanska

Szersze rozwinięcie tej propozycji przedstawił B. Suchodolski w rozprawie pt. Początki pedagogiki jako nauki, ogłoszonej w r. 1956. Wskazał on, iż tradycyjna historia wychowania zajmowała się faktami różnego rodzaju; były to „fakty bądź z zakresu działalności wychowawczej w społeczeństwie, bezpośrednio powiązane z życiem politycznym i gospodarczym, bądź z zakresu ideologii wychowawczej, bezpośrednio powiązane z ideologią społeczno-polityczną i filozoficzną”. Tej różnorodności faktów powinno odpowiadać zróżnicowanie dyscyplin naukowych. Historia wychowania, zajmująca się pierwszą grupą faktów, byłaby „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, B. Suchodolski, O nowy typ historii wychowania, „Nowa Szkoła”, „Studia Pedagogiczne”, t. III (Komitet Nauk Pedagogicznych PAN),nauką tego samego rodzaju, co historia polityczna, historia ustroju, historia gospodarcza, historia sztuki; historia zajmująca się drugą grupą faktów byłaby dyscypliną analogiczną do historii myśli politycznej, historii myśli ekonomicznej, historii estetyki itd. Traktując w ten sposób dzieje myśli pedagogicznej autor wskazywał na konieczność bardziej ścisłego sprecyzowania różnic w tej dziedzinie zachodzących między tzw. poglądami pedagogicznymi a naukowym rozwojem pedagogiki. Chociaż rozwój nauk społecznych przeniknięty jest znacznie głębiej niż rozwój nauk przyrodniczych elementami ideologicznymi, to jednak nie można zaprzeczyć, iż także i w dziejach nauk społecznych dokonywa się proces narastania wiedzy. Historia myśli pedagogicznej winna właśnie wykazywać, jak % szerokiego nurtu wychowawczej ideologii wyrastał rozwój pedagogiki jako nauki, jak głęboko proces rozwoju tej nauki był uwarunkowany ideologią i jak się od niej uniezależniał. Do takiej pracy byliby szczególnie powołani pedagogowie, ponieważ dzieje poszczególnych dyscyplin naukowych winny być uprawiane przez właściwych specjalistów. Jak dla dziejów fizyki jest kompetentny fizyk, a dla dziejów socjologii socjolog, tak dla dziejów pedagogiki miałby być kompetentny pedagog.